Abhidharmakośabhāṣya Tattvārthā

From Encyclopedia of Buddhism
Jump to: navigation, search

Abhidharmakośabhāṣya Tattvārthā or Abhidharmakoṣa-bhāṣya-ṭīkā-tattvārtha (ཆོས་མངོན་པ་མཛོད་ཀྱི་བཤད་པའི་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ། དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། chos mngon pa mdzod kyi bshad pa'i rgya cher 'grel pa, don gyi de kho na nyid) is a commentary on the Abhidharma-kosa by the Indian scholar Sthiramati.

Further reading