Template:Zen Lineage Caodong School

From Encyclopedia of Buddhism
Jump to: navigation, search
Six Patriarchs
Huineng (638-713)
(WG: Hui-neng. Jpn: Enō)
Qingyuan Xingsi (660-740)
(WG: TCh'ing yüan Hsing-ssu. Jpn: Seigen Gyōshi)
Shitou Xiqian (700-790)
(WG: Shih-t'ou Hsi-ch'ien. Jpn: Sekitō Kisen)
Yaoshan Weiyan (ca.745-828)
(Yao-shan Wei-yen, Jpn. Yakusan Igen)
Yunyan Tansheng (780-841)
(Yün-yen T'an-shen, Jpn. Ungan Donjō)
Linji lineage
Linji school
0 Dongshan Liangjie (807-869)
Tung-shan liang-chieh, Jpn. Tōzan Ryōkai)
Linji Yixuan[1]
1 Caoshan Benji (840-901)
(Ts'ao-shan Pen-chi, Jpn. Sōzan Honjaku)
Yunju Daoying (d.902)
(Yün-chü Tao-ying, Jpn. Ungo Dōyō)
Xinghua Cunjiang[2]
2 Tongan Daopi (Daopi[3]) Nanyuan Huiyong[4]
3 Tongan Guanzhi (Tongan[3]) Fengxue Yanzhao[5]
4 Liangshan Yuanguan Shoushan Xingnian[6]
5 Dayang Jingxuan (942-1027)[7] (Dayang)[3] Shexian Guixing[8]
Fushan Fayuan (Rinzai-master) [9])
6 Touzi Yiqing (1032-1083)[10] (Touzi)[3]
7 Furong Daokai (1043-1118) (Daokai)[3]
8 Danxia Zichun (1064-1117) (Danxia)[3]
9 Hongzhi Zhengjue (1091-1157)[11] Zhenxie Qingliao (Wukong[3])
10 Tiantong Zongjue (Zongjue[3])
11 Xuedou Zhijian (Zhijian[3])
12 Tiantong Rujing (Rujing[3])
13 Dōgen

Soto-lineage
Soto school

This template uses material from the Wikipedia template Template:Zen Lineage Caodong School , which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License (view authors). Wikipedia logo
Template documentation

Written references


Web-references


Sources

  • Schlütter, Morten (2008), How Zen became Zen. The Dispute over Enlightenment and the Formation of Chan Buddhism in Song-Dynasty China, Honolulu: University of Hawai'i Press, ISBN 978-0-8248-3508-8